Er det noen som vil knytte seg inn til din plattform?

Antenor-OTG bidrar til effektive §5 studier i petroleumsvirksomheten

Bakgrunn: Om §5

På norsk sokkel har enhver aktør rett (og plikt) til å benytte eksisterende installasjoner og infrastruktur for å utvinne fellesskapets ressurser på en effektiv, miljøvennlig og økonomisk måte.

Petroleumsloven, § 4-8. «Andres bruk av innretninger» fastlegger at innretninger som eies eller brukes av en annen operatør, kan brukes av andre hvis hensynet til rasjonell drift eller samfunnsmessige hensyn tilsier det, og når slik bruk ikke er til urimelig fortrengsel for eierens eget behov.

Det er eier av installasjonen som må svare på om tilknytning av et nytt felt (typisk fra subsea brønner) er mulig.

Prosessen

I underliggende «Forskrift om andres bruk av innretninger, § 5 Forespørsel om kapasitetsoversikt» kreves det at ved forespørsel om kapasitetsoversikt angående bruk av en innretning, herunder muligheter for kapasitetsutvidelse på innretningen, har eier plikt til å gi slik informasjon innen 15 arbeidsdager.

Dette er kort tid – og det er derfor viktig å kunne gi den som spør en rask oversikt over om dette er mulig, og ikke minst skissere hvordan det kan realiseres.

Vi i Antenor-OTG har bidratt til flere slike «§5-studier» og vi har utviklet en metodikk for å gjennomføre effektiv, multidisiplin evaluering av kapasitet, design og operasjonelle begrensninger.

Metodikken

Metoden er basert på en overordnet HAZOP-studie der vi dokumenterer:

  • Potensielle flaskehalser i prosess og hjelpesystemer
  • Operasjonelle og organisatoriske begrensninger også i lys av andre planlagte prosjekter på plattformen
  • Vurdering av mulige plasseringer av topside tie-in utstyr og strukturens kapasitet til å ta mer vekt
  • Identifisert Risiko og muligheter

 

Resultatene og konklusjonene presenteres i en egen rapport og identifisert risiko & muligheter legges inn i Antenor Risk Management System (ARMS) eller prosjektets eget «Risk Register» for videre kommunikasjon og oppfølging i prosjektet.

Ta kontakt med oss
Ivar Bergset, Antenor OTG
Ivar Bergset
Senior Rådgiver – Risiko