7 steg til god risikostyring

Hva er god risikostyring?

Vi ser det alt for ofte. Risikostyring er mangelfull i gjennomføringen. Spesielt ser vi mangler i implementering av tiltak som bestemmes. God risikostyring skal kunne identifisere potensielle farer før de skjer, slik at man dermed kan implementere tiltak for å sikre at de ikke skjer i det hele tatt. Ref Hurtigrutas granskningsrapport. Et godt eksempel, men det som ble avdekket hos Hurtigruta er absolutt ikke enestående. Vårt inntrykk er dessverre at dette i stor grad er normen i flere bransjer. Altså at risikostyring er mer en papireksersis med lite reell forbedringsverdi. Bedrifter aksepterer unødvendig stor risiko i sin operasjon og prosjekter.

97% av de firmaene vi Antenor-OTG  har kartlagt bruker manuelle systemer med ingen form for automatisk tiltakshåndtering. Her kan absolutt Antenor Risk Management System bidra til en god risikostyring.

I Antenor-OTG har vi utført godt over 500 risikoanalyser. Videre har i utført hundrevis av revisjoner av blant annet risikostyringssystemer. Vi ser og vet hva som fungerer og ikke fungerer.

Er dine risikoanalyser for kompliserte og omfattende?

Risikoanalyser kreves gjennomført av alle selskaper som forholder seg til ISO eller andre kvalitetsstandarder, men ofte oppleves dette som komplisert og litt mystisk arbeid som kun kan utføres av spesialister. Hvordan skal en sikre at en får gjort de nødvendige analysene på en effektiv og forsvarlig måte?
Her er noen tips og gode råd fra oss i Antenor-otg:

1. Kultur og ledelsens engasjement

Det hele starter med ledelse. Er ledelsen genuint interessert i at bedriften identifiserer risiko og aktivt bidrar til implementering av tiltak. Hvor moden er egentlig bedriften for dette. Se gjerne på vår modningsbarometer for å finne ut hvor du er. Gjør du dette fordi du må eller fordi du ser det vil ha en økonomisk verdi for bedriften?

2. Hvilke regler gjelder for deg?

 • Gjør deg kjent med hvilke regelverk som gjelder for HMS og risiko i din bedrift, din produksjon og dine kunder.
 • Krav til risikoanalyser finnes i lover, forskrifter og standarder, selskapsinterne prosedyrer og krav, samt krav i kundekontrakter.
 • Krav til risikoanalyser og risikoreduserende tiltak kan også ligge i dokumentasjon fra utstyrsleverandører.

3. Ikke gjør analyser på nytt!

 • Det er gjort utallige risikoanalyser, og for mange industrielle prosesser og operasjoner er farene allerede tilstrekkelig identifisert og analysert.
 • Anbefalte risikoreduserende tiltak er derfor ofte godt beskrevet og lett tilgjengelig. For eksempel i etablerte Standarder, HMS Datablad for kjemikalier eller i dokumentasjon levert av utstyrsleverandører.

4. Hva skal du fokusere på?

 • Identifiser og analyser det som er unikt for din aktivitet.
 • Bruk mer tid på implementering av tiltak enn på å betale noen for å «kopiere» allerede eksisterende risikoanalyser til nye store rapporter.
 • Det blir ingen kontroll med risiko, ei heller redusert risiko, før du har gjort endringer fysisk i produksjonen, eller i arbeidsmetodene som Dere bruker.

5. Kommuniser risikoinformasjon!

 • Når du kjenner den risiko bedriften er eksponert for, må dette kommuniseres til de som påvirkes. Altfor ofte ender risikoanalysen opp i «hylla» til glede kun for den som har skrevet rapporten.
 • Ansatte, eiere, kunder og kanskje samfunnet rundt din bedrift vil typisk være de eksponerte for farer i forbindelse med dine aktiviteter.
 • Involver disse i risikoanalysearbeidet, og bruk tid på å kommunisere resultatene for å sikre at det er forståelse og eierskap blant alle for de tiltak som skal iverksettes.
 • Kunnskap om aktuelle farer og risiko er et risikoreduserende tiltak i seg selv!

6. Praktisk gjennomføring

Og til slutt litt praktikaliteter. Hvordan gjennomføre dette:

7. Kontakt Antenor-OTG

Vi i Antenor-otg er spesialister på Risikostyring. Vi tenker alltid effektivisering for våre kunder og oss selv og kan hjelpe deg med å slanke vekk overflødig risikoanalysearbeid, slik at du frigjør ressurser til å faktisk redusere risikoen i din bedrift. Vi har gode programvarer og kompetanse.

Ønsker du mer informasjon er det bare å ta kontakt:
Ivar Bergset, Antenor OTG
Ivar Bergset
Senior Rådgiver – Risiko
Ta kontakt med oss
Ivar Bergset, Antenor OTG
Ivar Bergset
Senior Rådgiver – Risiko