Åpenhetsloven – 5 steg for å lykkes

Åpenhetsloven er: "En menneskerettslov for næringslivet"

Loven har som formål å:

 • Motivere virksomheter til å fokusere og respektere grunnleggende og anstendige arbeidsforhold
 • Sikre at alle kan innhente informasjon om virksomhetens påvirkning og håndtering av dette

Hvem gjelder den for?

Loven gjelder for alle større virksomheter i Norge (inkludert utenlandske selskaper skattepliktige til Norge), som definert i regnskapsloven, og som selger varer eller tjenester i Norge. Dette vil si allmennaksjeselskaper, børsnoterte selskaper eller selskaper som oppfyller to av tre vilkår:

 • Salgsinntekt over 70m kroner årlig
 • Balansesum over 35m kroner
 • Gjennomsnitt 50 ansatte i løpet av regnskapsåret

 

Men selv om du ikke er direkte omfattet av loven, vil du nok allikevel kunne bli bedt om opplysninger og tilfredsstille krav satt av dine kunder som er omfattet av denne.

Hva må jeg gjøre?

Hvis du konkluderer med at du faller inn under kravene som åpenhetsloven gjelder for så må du gjøre følgende:

 1. Gjennomføre en aktsomhetsvurdering, som inkluderer alle aspekter av din virksomhet
 2. Offentliggjøre en rapport som beskriver resultatet fra denne aktsomhetsvurderingen. Denne skal publiseres på firmaets nettsider
  • Den skal oppdateres minimum årlig senest 30 juni, eller ved vesentlige endringer

Merk: Enhver borger rett til å be om innsyn i dine vurderinger og få svar på disse innen 3 uker

Så - Hvordan gjennomføre en aktsomhetsvurdering?

En aktsomhetsvurdering er en form for risikoanalyse hvor en skal en kartlegge bedriftens eksisterende eller potensielt negative konsekvenser av sin virksomhet. Deretter iverksette egnede tiltak for å forebygge disse

Man skal i følge loven følge OECDs retningslinjer, og den ligger til grunn for vår 5 stegs metode:

 1. Forankre prosess i og system i bedriftens ledelse og styringssystem
 2. Identifiser og kartlegg negativ påvirkning
 3. Iverksett tiltak basert på risikovurdering
 4. Etablering og oppfølging av tiltak og resultater
 5. Utarbeide og kommuniser rapport
 1. Etabler en styringsgruppe med mandat fra bedriftens styre
 2. Etabler nødvendig styrende dokumentasjon og systemer
 3. Antenor-OTG har maldokumenter som kan benyttes i denne prosessen og kompetanse for å utvikle disse
 4. Antenor BMS kan brukes for styring og kommunikasjon av styrende dokumenter
 5. Etabler en konkret strategi og handlingsplan

 

 1. Bli kjent med bedriftens virksomhet
 2. Kartlegg bedriftens verdikjede, inkluderte leverandører og samarbeidspartnere – grunnlag for å forstå bedriftens påvirkning
 3. Kartlegg bedriftens interessenter
  • Intervju de meste sårbare gruppene
  • Kartlegg forventninger til interessentene
 4. Kartlegg bedriftens mest kritiske påvirkninger i forhold til menneskerettigheter

Antenor-OTG anvender et GAP analyse verktøy basert på GRI standardene for kartleggingsprosessen:

 

 1. Jobb videre med de mest kritiske områdene som er definert i steg 2
 2. Registrer disse i et risikoregister og vurder risikonivået
 3. Vurder egnede tiltak basert på risikonivået som er vurdert
  • Start med de mest kritiske og «low hanging fruits»
  • Tiltak mot leverandører gjøres i tett samarbeid med disse

I Antenor BMS vil du ha tilgang til et oversiktlig modul for å vurdere risiko samt effektivt håndtere aktuelle tiltak

 

Et vesentlig steg i prosessen i risikoanalyser er å sikre at dine leverandører har «orden i sysakene». Det kan være en utfordrende prosess og kan inkludere alt fra å innhente informasjon via en digital Due Dilligence prosess til et fysisk besøk – revisjon. prosessen vil uansett være:

 1. Kartlegg dine leverandører
 2. Vurder kritikalitet av disse i forhold til menneskerettigheter
 3. Gjennomfør en Due Dilligence av disse
 4. Iverksett tiltak og/eller godkjenn dine leverandører
 5. Gjentas med jevne mellomrom

 

I Antenor BMS vil du ha tilgang til en digitalisert modul for gjennomføring av denne godkjenningsprosessen

 1. Følg opp tiltak som er iverksatt som en følge av risikovurderingen og Due Dilligence prosessen
 2. Etabler KPI og sørg for tett oppfølging av disse
 3. Registrer uønskede hendelser i forhold til menneskerettigheter

 • Kommuniser med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert
 • Utarbeid rapport
 • Legg ut på firmaets hjemmesider

Ta kontakt med oss
Atle Gjertsen
Chief Operating Officer