8 steg til en god ESG strategi og Åpenhetsloven

Siden 2005 da en FN rapport fokuserte på ESG i finansverden har ESG i stadig økende grad blitt en kritisk faktor for blant annet investorer. En tredjedel av investorer i USA sa i 2020 at de brukte ESG kriterier som en del av sine vurderinger. Og dette er forventet å øke i årene framover. Vi ser den samme trenden i Norge. I Norge innføres også åpenhtsloven fra 1. juli 2022 som de aller fleste bedriften må forholde seg til på en eller annen måte. Enten at de er direkte pålagt å følge den, eller at de har kunder som er i den kategorien. For ordensskyld: Du kan benytte samme metodikk som er beskrevet her, men selve aktsomhetsvurderingen vil kunne basere seg på litt andre kriterier. Så denne ESG metodikken vil være dekkende for både ESG og åpenhetsloven

Men hvordan utvikle en ESG strategi med mening?

En god ESG (Environmental, Social Responsibility, Governance) strategi bidrar til økt selskapsverdi gjennom redusert organisatorisk risiko, og skaper muligheter gjennom økt fokus på bærekraftige, langsiktige avkastninger. Videre skal en slik strategi bidra til at bedrifter:

  • Ivaretar sitt ansvar for ytre miljø
  • Tar sitt ansvar overfor samfunn, ansatte og leverandører
  • Sørger for god eierstyring

Hvorfor er dette "plutselig" blitt så viktig?

ESG har kommet sterkt i fokus senere tid, dels på grunn av internasjonal lovgivning (f. eks: EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en og den norske åpenhetsloven), men kanskje mest fordi ESG fokuseres sterkt fra finanssektoren, inkludert banker og investeringsfond. Disse ser at risikoen øker for bedrifter som ikke er bevisste på sin ESG strategi. Derfor er investeringsviljen mindre og dermed reduseres også selskapsverdien.

Hvilke risiko ser kunder, bank & finans og investorer:

  • Finansiell risiko: Mangelfullt fokus på ESG kan resultere i bøter, øke kostnader og redusere marginer
  • Omdømme: Mangelfull ESG fokus hos bedriften eller leverandører til denne kan skape negative omdømmekonsekvenser
  • Rettslig risiko: Historiske lovbrudd følger bedriften en vurdere å investere i
  • Mangelfull ESG Due Diligence – ESG risiko vedvarer

Dermed vil et manglende ESG fokus kunne resultere i:

  • Tapte salgsmuligheter og markedsandel. Større kunder vil kreve dette på lik linje med f.eks. ISO sertifisering
  • Redusert selskapsverdi pga økt risiko for investorer
  • Utfordringer med finansiering fra bank
ESG Antenor-OTG
Så, hva gjør vi?

I Antenor-OTG har vi jobbet med ESG temaer i alle våre snart 20 år. ESG er for mange et nytt begrep, men innholdet er i høyeste grad gjenkjennbart. ESG bygger blant annet på velkjente ISO standarder, internasjonale standarder som UN Global initiatives og FNs bærekraftsmål.

Så man kan gjerne si at ESG er en «new wrapping» for mange; et tema man skal være bevisst på og tilpasse seg, men ikke egentlig noe helt nytt. Altså vil bedrifter som har hatt fokus på de underliggende områdene være godt skodd allerede. Dette er også tilbakemelding vi får fra investormiljø vi har vært i kontakt med.

For å bidra til en god ESG strategi har vi etablert en metodikk som baserer seg på de anerkjente standardene, inkludert GRI standardene (Global Reporting Initiativ) som totalt består av 40 understandarder.

Vår metodikk består av 8 steg som vist i diagrammet under. Vi vil videre forklare noen av disse stegene.

GAP Analysen

Etter å ha kartlagt Visjon og Misjon, samt gjort interessentanalyser, gjennomføres det en GAP-analyse. Her har vi utviklet et verktøy som i detaljert grad kartlegger bedriftens ESG nivå. Totalt består kartleggingen av ca 125 emner samlet for alle de tre ESG temaene. Her vurderer vi relevans for hvert enkelt tema og i hvilken grad dette er ivaretatt i bedriften. Resultatet er en oversiktlig grafisk framstilling, en ESG Score og et forslag til handlingsplan. Denne legges da inn i Antenor BMS revisjonsmodul, hvor en enkelt kan ivareta eventuelle aksjoner.

Risikoanalysen

Videre, som neste steg, anbefaler vi på det sterkeste at man vurderer de mest kritiske temaene i en risikoanalyse. Her kan man f.eks. bruke Antenor Risk Management System (ARMS) til formålet, hvor man vil kunne gjennomføre en ordentlig vurdering av risiko i forhold til ESG faktorene. Vi har utviklet en egen ESG risikomatrise spesifikt for denne prosessen. Tiltak vil også her bli systematisk fulgt opp. Målet er hele tiden å sørge for at ESG strategien blir mer enn tomme ord og fagre løfter.

ESG Risk Matrix
Utarbeide ESG strategien med konkrete forbedringstiltak

Dernest er man klare til å formulere en god ESG strategi med ordentlig substans. Vi har identifisert hva som er viktig for akkurat deres bedrift og vi har identifisert hva dere er gode på og hva dere kan bli bedre på. Ikke minst har vi nå iverksatt gode, relevante forbedringstiltak som er nyttige for akkurat deres bedrift. Alt dette basert på anerkjente standarder og ikke minst FNs bærekraftsmål. Visste du at FNs bærekraftsmål består av 17 mål, og at av disse er det kun ett som handler om klima (Goal 13)? De andre 16 målene har andre fokusområder, så det er viktig å huske på at bærekraft ikke bare handler om klima, men også om veldig mye annet. 

Antenor BMS vil kunne bidra til at din ESG strategi blir innholdsrik og mer håndterbar. Vi kan blant annet bidra med moduler som:

Etabler dine ESG KPI mål

Basert på kartlegging av både deres ESG Score og ESG risikonivå utvikles en god strategi, som er både konkret og målbar. Vi etablerer derfor egne KPI mål for dette som vi kan visualisere i Antenor BMS KPI Scorecard som igjen støttes av andre moduler i Antenor BMS. Under er et eksempel på hvordan et godt scorecard kan bygges opp. Det viktigste er at dere har klare mål som er essensielle for bedriften i slik måte at dere reelt bidrar på alle områder og at det er tydelig at målene kan bidra til en mer økonomisk bærekraftig bedrift. F.eks. vil et redusert strømforbruk redusere strømkostnader. 

Mange bedrifter er vant med å ha et miljøregnskap. Her bør vi da utvide til også å inkludere S og G.

ESG Scorecard - Antenor BMS
Evaluering og rapportering

Siste steg er å sørge for at der har jevnlig oppfølging av strategien og at det etableres en standard rapport til formålet. Evaluering kan gjerne gjøres kvartalsvis, med fokus på KPI mål og strategi. Inkluder dette i deres allerede etablerte fora og prosesser slik at det ikke blir en ekstra øvelse kun for dette.

Rapportering kan være en årlig øvelse. Rapporten bør tilgjengeliggjøres til markedet via bedritens nettsider for eksempel, gjerne via forespørsel slik at den ikke må vedlikeholdes også her.

Ønsker du mer informasjon eller hjelp til å utvikle en god ESG strategi, kontakt oss gjerne!

Nyttige linker:

 

Ta kontakt med oss
Tore Gellein, Antenor OTG
Tore Gellein
Daglig leder