Cybersecurity – ISO 27001

ISO 27001 er en internasjonal standard for informasjonssikkerhet som hjelper organisasjoner med å sikre at de har effektive systemer og prosesser på plass for å beskytte informasjonen sin. Den handler om å identifisere og håndtere risikoer knyttet til informasjonssikkerhet.

Vi bistår virksomheter med å implementere gode prosesser, gjerne basert på en prosess lik denne:

1. Forstå kravene i ISO 27001-standarden. Dette vil gi deg en oversikt over hva som kreves for å oppfylle standarden.

2. Få støtte og engasjement fra toppledelsen i organisasjonen. Dette er viktig for å sikre ressurser og prioritering av implementeringsprosessen.

3. Identifiser og vurder risikoer knyttet til informasjonssikkerhet i organisasjonen din. Dette kan omfatte trusler, sårbarheter og mulige konsekvenser.

4. Lag en policy som tydelig beskriver organisasjonens forpliktelse til informasjonssikkerhet og de overordnede målene for implementeringen.

5. Utvikle prosesser og prosedyrer for å håndtere informasjonssikkerhet i tråd med kravene i ISO 27001. Dette kan inkludere ting som tilgangskontroll, opplæring og bevisstgjøring, og håndtering av hendelser.

6. Implementer kontroller og tiltak for å håndtere identifiserte risikoer. Dette kan inkludere tekniske løsninger, som brannmurer og antivirusprogramvare, samt organisatoriske tiltak, som retningslinjer og opplæring.

7. Overvåk og evaluer effektiviteten av informasjonssikkerhetssystemet ditt løpende. Gjennomfør regelmessige gjennomganger for å identifisere forbedringsområder.

8. Når implementeringen er fullført, kan du velge å få organisasjonen din sertifisert mot ISO 27001-standarden ved å gjennomgå en vurdering av en uavhengig sertifiseringsorganisasjon.

Husk at implementering av ISO 27001 er en kontinuerlig prosess som krever engasjement og involvering fra hele organisasjonen. Det er viktig å opprettholde fokus på informasjonssikkerhet og kontinuerlig forbedre systemene og prosessene dine over tid.

Ta kontakt med oss
Atle Gjertsen
Chief Operating Officer