Gjennomfør Ledelsens Gjennomgåelse (LG)

Hva er Ledelsens Gjennomgåelse (LG)?

LG er i prinsippet et møte hvor en:

  1. Oppsummerer forrige periode
  2. Setter planer for neste periode

Normalt så gjøres dette en gang i året og har fokus på året som var og året som
kommer. En god praksis er å følge opp dette med månedlige eller kvartalsvis møter for
å sikre god oppfølging av mål og planer.

Agenda for møtet

En god agenda tar utgangspunkt i bedriftens KPI mål og vedtatte strategier og aksjoner for å sikre måloppnåelse. Dette sikrer et fokus som da er i tråd med organisasjonens misjon og strategi. Videre bør en se på avdelings prosesser og/eller avdelinger. Hva fungerer og hva kan bli bedre? Her kan en også ha som grunnlag bedriftens KPI tall, avviksrapporter, revisjonsresultater eller kundetilbakemeldinger.

ISO standarden setter krav til hva LG minimum skal inkludere. En kan ofte gå i fellen å tenke at det er det eneste man skal ha på agendaen og også at agendaen blir styrt av kravene i ISO standarden. Det kan ofte bli en tørr og lite matnyttig affære. Ta alltid utgangspunkt i bedriftens ve og vel og bygg en agenda rundt bedriftens behov og ikke styrt av standardens krav. Da er sjansen større for at dette ikke blir det årlige «må ha møtet» som ingen ønsker gjennomført

Hvordan gjennomføre LG?

De fleste bedrifter har slike møter etablert allerede. De kalles gjerne strategimøter eller lignende. Her vil sikkert nøkkelpersoner presentere status for sine ansvarsområder. Hva fungerer og hva fungerer ikke? Her setter man seg mål og identifiserer hvilke ressurser, menneskelige og fysiske, en trenger for å nå sine mål. Dette er også essensen for LG som definert i standarden. Bruk etablerte fora som dette for å sikre et operasjonelt fokus på LG. Ser du at den etablerte agendaen har noen mangler i forhold til standardkrav kan en enkelt legge til disse. Bruker en etablerte fora sikrer en også at ledelsen har eierskap til møtet. Det er en grunn til at det heter LEDELSENS gjennomgåelse. Det er ikke kvalitetssjefens gjennomgåelse. Denne kan gjerne fasilitere hele eller deler men sørg for et operasjonelt fokus.