Kartlegg bedriftens verdikjede

Organisasjonens verdikjede er selve ryggraden i et styringssystem. Den vil forklare hvordan bedriften skaper verdier i organisasjonen og gode prosesskart vil beskrive tydelig hvem som er ansvarlig for å gjøre hva og i hvilken rekkefølge det skal utføres.

En god prosesskartlegging sikrer at en har et strukturert og forståelig styringssystem. I Antenor liker vi godt såkalte RACI kart, men flytskjema kan også fungere bra.

For å få på plass et prosesskart så følg gjerne denne oppskriften:

  1. Definer omfang av prosess. F.eks en salgsprosess vil starte med kundekontakt og gjerne ende med en kontrakt.
  2. Samle et lite antall nøkkelpersoner som kjenner til denne prosessen og har myndighet til å avgjøre hvordan den skal fungere
  3. Identifiser risiko forbundet med prosessen – bruk gule lapper. Heng disse synlig på egnet sted
  4. Identifiser så alle kritiske aktiviteter som skal gjøres innenfor omfanget i en brainstorming- bruk gule lapper
  5. Sorter deretter lappene i en naturlig rekkefølge slik aktivitetene skjer
  6. Kryssjekk at identifisert risiko er ivaretatt i prosessen
  7. Identifiser hvem som er ansvarlig og involvert for hver aktivitet
  8. Identifiser så om nødvendige systemer/verktøy er nødvendige. listes opp i høyre kolonne
  9. Skriv inn i egnet prosesskart 10. Send på høring og godkjenn deretter