Personskade

Her vil du kunne registrere personskade data digitalt. Forenkler administrasjon men er også et grunnlag for å kunne utarbeide gode statistiske trendanalyser som er nyttige internt og som mange av dine kunder gjerne etterspør

Vær en viktig bidragsyter for HMS-arbeidet.

Kartlegg farer og få gode data for å ta beslutninger.

Melding av personskade av alvorlig karakter og ulykke skal sendes Arbeidstilsynet. Data skal også ivaretas internt iht registreringsplikten, og det samme gjelder sykdom som kan skyldes arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen

Med et elektronisk skjema vil du forenkle registreringen og samtidig ha en god oversikt over behandlingen av hendelsen. Dette kan kobles opp mot rapport for uønsket hendelse i eget register. All relevant data registreres og vil gi en nytteverdi senere for analyse og mulige forbedringer for å forebygge lignende hendelser også.

Fordeler denne modulen gir deg er:

Ivaretar krav til registrering

Utarbeid trendeanalyser

Grunnlag for H1 statistikk

God oversikt

Nysgjerrig? Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss!