Antenor Risk Management System (ARMS)

Antenor Risk Management System (ARMS) er en digitalt løsning for risikoanalyse og styring av risiko. 

Gode verktøy for risikostyring skal forhindre avvik, ulykker og andre uønskede hendelser på arbeidsplassen. Derfor har vi utviklet ARMS. Et system som er lett å bruke og som forenkler vurderingen og håndtering av risiko i bedriften.

Digitale løsninger gir bedre analysemuligheter, mer effektiv håndtering av risikoreduserende (mitigerende) tiltak, og gjør analysene lettere tilgjengelig og fører dermed til mer effektiv virksomhetsstyring.

ARMS er risikostyring satt i system og gjort forståelig og anvendelig for alle brukere.

Systemet er basert på prinsippene i ISO 31000 standarden

Effektiv risikoanalyser

Med et digitalt standardisert system kan en kvitte seg med excelarkene, samkjøre analysene, få en helhetlig metode for hele bedriften

Genial risikomatrise

Her klikker du direkte i matrisen når du vurderer sannsynlighet og konsekvens. Legger seg automatisk i registeret sammen med en score. Matrisene kan du lage selv

Oversiktelig risikoregister

Alle data legges inn i et oversiktelig register som er lett redigerbart

Grafiske analyser

Gode grafiske analyser gir deg et godt risikobilde med klikkbare grafer til detaljert informasjon. Her kan du aggregere data for å få en samlet totaloversikt

Effektiv håndtering av risikoreduserende tiltak

ARMS løser utfordring med excelark. Tiltak blir systematisk og automatisert fulgt opp av systemet

Gode analysemuligheter

N

Analyser og matriser som brukeren selv kan tilpasse behov

N

Selvforklarende og oversiktlige grafiske fremstillinger av risikonivået i organisasjonen

N

Data i sanntid

N

Aggregerte data

N

Full oversikt og kontroll på åpne og lukkede aksjoner

N

Systemet sikrer at restrisiko først kan defineres etter utførte aksjon

Digital styring

N

Enkel registrering av nye risikoelementer

N

Ansvarliggjøring av aksjoner

N

Aksjoner blir automatisk håndtert i systemet med meldinger og purringer

N

Din egen side som gir full oversikt over aksjoner som angår deg

N

Drilldown til konkrete risikoelementer

N

Oversiktlig risikoregister

Egenskaper

N

Web-basert løsning, - tilgjengelig på alle digitale flater

N

Brukes på PC, nettbrett eller mobil

N

Modulerbar etter kundens ønske

N

Skybasert system - tilgjengelig "på dagen"

N

Self Service - ingen konsulentbehov

Blir ikke risikoreduserende tiltak gjennomført, har risikoanalysen ingen verdi

Skal man forhindre avvik, ulykker og uønskede hendelser i organisasjonen krever det en solid risikoanalyse. Men for å redusere risikoen må det gjøres tiltak. Uten tiltak og aksjoner har ikke risikoanalysen verdi. ARMS har et solid og systematisk innebygget verktøy for å sikre at tiltak blir gjennomført.

Utfordring i mange bedrifter er at risikoreduserende tiltak ikke blir gjennomført

Man utfører gode risikoanalyser, men så skorter det på oppfølgingen, og dermed blir ikke de risikoreduserende tiltakene gjennomført.

Den digitale prosessen i ARMS sikrer at risikoreduserende aksjoner fulgt opp og iverksatt. Aksjoner er en integrert del av ARMS, slik at melding og purringer blir sendt automatisk i systemet til de rette mottagerne. Systemet gir full oversikt og kontroll på alle åpne og lukkede aksjoner.

Restrisiko defineres når tiltak er utført og godkjent. Slik sikrer risikoanalyser i ARMS at restrisiko alltid gjenspeiler reell risiko.

Omfattende analysemuligheter 

Analyseverktøyet er utformet slik at analyser og matriser kan tilpasses dine behov. De grafiske fremstillingene er selvforklarende og gir et oversiktlig bilde av risikonivået i organisasjonen.

Risikoanalysene kan deles med hele bedriften, eller med enkelte avdelinger eller enheter. Enhver risikoanalyse kan også brukes som utgangspunkt eller mal for andre risikovurderinger. Slik forenkler man arbeidet med risikovurderinger i bedriften og man får et entydig og felles bilde av risikoen i organisasjonen.

ARMS er en brukervennlig og funksjonsrik programvare – basert på fagkompetanse innen  kvalitet- og risikostyring

ARMS er utviklet basert på fagkompetanse til våre KHMS-rådgivere innen kvalitet- og risikostyring.

Som med alle våre moduler, samarbeider våre egne programvareutviklere med våre KHMS-rådgivere for stadig å utvikle og forbedre våre digitale verktøy innen kvalitet- og risikostyring.

ARMS er en brukervennlig og funksjonsrik programvare. Vi har utviklet et verktøy som gir mulighet for en rekke bedriftsinterne tilpasning, for standardisering av verktøyet etter eget behov og som har stor grad av selv service (slik at ikke enhver liten endring tar tid og koster penger!)

Prosessene i ARMS er blant annet basert på metoder definert i ISO 31000

ARMS er en brukervennlig løsning for risikoanalyse, farevurdering og forbedringsarbeid

Med ARMS får organisasjonen en felles og oversiktlig løsning for risikostyring

Nysgjerrig? Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss!

Våre produkter

Antenor BMS Entry

Systempakke for mindre og/eller nystartede bedrifter. Her kommer du greit i gang med en pakke som åpner dører i markedet til en god pris. Skulle behovet øke kan du enkelt utvide til mer omfattende pakker senere.

Antenor BMS Essentials

Digitale løsninger på det du trenger i forhold til vanlige kunde- og myndighetskrav. Samtidig gir den deg moduler som ivaretar sentrale elementer innenfor Kvalitet- og Risikostyring på en effektiv måte. 

Antenor BMS Premium

Dette er den komplette pakken for litt større og/eller mer komplekse organisasjoner. Vi fokuserer på effektiv styring og kontinuerlig forbedring, både operativt og faglig innenfor Kvalitet- og Risikostyring. 

Add-ons til Antenor AMS Essentials & Premium

Vi kan tilby et stort utvalg av tilleggsmoduler som kan legges til ved behov. Vi kan også lage helt nye moduler for å digitalisere kritiske arbeidsoperasjoner og prosesser. 

Antenor BMS er et av markedets mest komplette system for kvalitet- og risikostyring

Kontakt oss for et tilbud